niedziela, 20 września 2015

Alien Invasion, v. 0.8, albo niżej...


Trwa nauka javascriptu i canvas html5...
Canvas to dość ciekawe coś... daje obsługę grafiki, więc można się skupić na kodowaniu gameplaya...
Załączony kod jest w zasadzie prototypem, co wiecej, wiele funkcji dałoby się oczywiście przerysować inaczej, żeby jeszcze skrócić program o parę wierszy.
Ale oczywiście programowanie szło liniowo, więc i wszelkie niedoskonałości tegoż szły wraz z nim...

Poniżej kod wrzucony do jednego pliku:<!DOCTYPE html>
<html>
<head>
  <title>Alien Invasion v.0.8</title>
  <!--
  <link rel="stylesheet" type="text/css" href="css/style.css">
  -->
  <style type="text/css">
    body, html { margin: 0; padding: 0; background-color: #222; }

    .text-center {  
      margin: auto;  
      text-align: center;  
    }

    .valign {
      position: relative;
      top: 50%;
      -webkit-transform: translateY(-50%);
      -ms-transform: translateY(-50%);
      transform: translateY(-50%);
    }

    #content {
      margin-top: 20px;

      padding: 0;
    }

    #canvas {
      border: 2px solid #555;  
      background-color: #000;
    }  </style>
</head>
<body>  
  <div id="content" class="text-center">
    <canvas id="canvas" class="valing" width="1200" height="600"></canvas>
  </div>
  
  <!--
  <script type="text/javascript" src="js/script.js"></script>
-->

<script type="text/javascript">
  var canvas = document.getElementById("canvas");
  var surface = canvas.getContext("2d");
  surface.fillStyle = "rgba(255,255,255,1)";

//fonts
surface.font = "normal bold 20px Helvetica";
surface.fillStyle = "#FFF";
surface.textBaseline = "top";

//var image = new Image();
// image.addEventListener("load", loadHandler, false);
// image.src="img/alieninvasion.png";

var rockets = [];
var aliens = [];
var blasts = [];
var blastRange = 20;  //default rocket blast range
var missilesFired = 0;
var aliensKilled = 0;
var alienKilledRatio = 0;
var humansKilled = 0;
var humansKilledAtBlast = Math.round(Math.random()*(500-100)+100);

var mousePos;

var MovableObjectClass = {
  x:0,
  y:0,
  velocity: 0,
  xTarget:0,
  yTarget:0,
  xVect:0,
  yVect:0,
  dVect:0,
  vJedn:0,
  vxSpeed:0,
  vySpeed:0,
  blastRadius: blastRange,

  speedVectorCount: function(targetX, targetY) {
    this.xTarget = targetX;//mousePos.x;
    this.yTarget = targetY;//mousePos.y;
    this.countActualPosition();
    this.countDistanceToTarget();
    this.vxSpeed = ((this.xVect*this.velocity)/this.dVect);
    this.vySpeed = ((this.yVect*this.velocity)/this.dVect);
  },
  
  countActualPosition: function() {
    this.xVect = this.xTarget - this.x;
    this.yVect = this.yTarget - this.y;
  },

  countDistanceToTarget: function() {
    this.dVect = Math.sqrt(this.xVect*this.xVect+this.yVect*this.yVect); //dlugosc wektora
  },

  explosionRangeCheck: function (targetX, targetY) {
    var distX = targetX-this.x;
    var distY = targetY-this.y;
    return Math.sqrt(distX*distX+distY*distY); //dlugosc wektora wybuchu
  },

  draw: function (w,h, drawColor) {
    this.x+=this.vxSpeed;
    this.y+=this.vySpeed;
    surface.fillStyle = drawColor; //"rgba(255,255,255,1)";
    surface.fillRect(this.x-w, this.y-h, 2*w,2*h);
  }
}

var BlastObjectClass = {
  x:0,
  y:0,
  blastRadius: blastRange,
  blastColor: "#FF0"
}

window.addEventListener("load", gameStart,false);
canvas.addEventListener("mousedown", mouseDownHandler,false);
canvas.addEventListener("mousemove", function(evt) {
    //var mousePos = getMousePos(canvas, evt);
    mousePos = getMousePos(canvas, evt);
  }, false);

function getMousePos(canvas, evt) {
  var rect = canvas.getBoundingClientRect();
  return {
      // x: evt.clientX - rect.left,
      // y: evt.clientY - rect.top
      x: evt.clientX - (canvas.offsetLeft - window.pageXOffset),
      y: evt.clientY - (canvas.offsetTop - window.pageYOffset)
    };
  }

  function mouseDownHandler() {
    rocketFire();
  //console.log(rockets);
  //update();
}

function gameStart() {
  //function starts aliens cycle & game render cycle
  aliensFire();
  update();
}

function update(){
  window.requestAnimationFrame(update, canvas);  
  render();
}

function render() {
  surface.fillStyle = "rgba(0,0,0,1)";
  surface.clearRect(0, 0, canvas.width, canvas.height);
  surface.fillStyle = "rgba(255,255,255,1)";
  surface.fillRect(Math.round(canvas.width/2)-2, canvas.height-5, 4,5);

  aliensDraw();
  rocketsDraw();
  blastDraw();
  statsDraw();

}

function statsDraw() {
  //Display the message text above the square
  if (missilesFired!=0) {
    alienKilledRatio = (( (aliensKilled*100) / missilesFired)).toFixed(2); 
  }
  
  surface.fillStyle = "rgba(255,255,255,1)";
  surface.fillText("Humans lost: "+humansKilled, 10, 10);
  surface.fillText("Shots: "+missilesFired, 10, 30);
  surface.fillText("Ratio: "+ alienKilledRatio + "%", 10, 50);
  surface.fillText("Kills: "+aliensKilled, 10, 70);
}

function rocketFire(){
  var rocket = Object.create(MovableObjectClass);
  missilesFired++;
  rocket.x = Math.round(canvas.width/2);
  rocket.y = canvas.height-6;
  rocket.velocity = 2;
  rocket.speedVectorCount(mousePos.x, mousePos.y);
  rockets.push(rocket);  
}

function rocketsDraw() {
  for (var x=0; x<rockets.length; x++) {
    rockets[x].draw(1,1, "rgba(255,255,0,1)");
    rockets[x].countActualPosition();
    rockets[x].countDistanceToTarget();        
    if (rockets[x].dVect<3) {
      blastFire(rockets[x].x, rockets[x].y, "#550", 20); //rysuj wybuch na pozycji
      //sprawdz miejsce wybuchu na obcych
      for (var i=0; i<aliens.length; i++) {
        //sprawdz odleglosc obiektow
        var blast = rockets[x].explosionRangeCheck(aliens[i].x, aliens[i].y);
        //jesli w zasiegu, wytnij aliena z tablicy
        if (blast<rockets[x].blastRadius) {
          aliens.splice(i,1);
          aliensKilled++;
        }
      }
      rockets.splice(x,1); //wytnij rakiete po wybuchu
    }
  }  
}

function blastFire(xBlast,yBlast,blCol,blRad) {
  if (blRad === undefined) blRad = blastRange;
  var blast = Object.create(BlastObjectClass);
  blast.x = xBlast;
  blast.y = yBlast;
  blast.blastColor = blCol;
  blast.blastRadius = blRad;
  blasts.push(blast);
  
  window.setTimeout(blastRemove, 100);
}

function blastRemove() {  
  blasts.splice(0,1);
  console.log(blasts);
}

function blastDraw() {  
  for (var j=0; j<blasts.length; j++) {    
    surface.beginPath();
    surface.arc(blasts[j].x,blasts[j].y,blasts[j].blastRadius,0,2*Math.PI, false);
    //surface.fillStyle = '#110';  //wypelnienie
    //surface.fill();    
    surface.lineWidth = 1;
    surface.strokeStyle = blasts[j].blastColor;//'#550';
    surface.stroke();
  }  
}function aliensFire() {
  window.setTimeout(aliensFire, (Math.random() * (4000 - 1000) + 100));
  var alien = Object.create(MovableObjectClass);
  alien.x = Math.round(Math.random() * canvas.width);
  //alien.velocity = Math.round(Math.random() * (1-0.5)+0.5);
  alien.velocity = 0.3;
  alien.xTarget = Math.round(Math.random() * (canvas.width-100)+100);
  alien.yTarget = canvas.height;
  alien.speedVectorCount(alien.xTarget, alien.yTarget);
  //console.log("aliens vector! " + alien.dVect);
  aliens.push(alien);
}

function aliensDraw() {
  for (var x=0; x<aliens.length; x++) {
    aliens[x].draw(2,2, "rgba(0,255,0,1)");
    aliens[x].countActualPosition();
    aliens[x].countDistanceToTarget();        
    if (aliens[x].dVect<3) {      
      blastFire(aliens[x].x, aliens[x].y, "#F00", 100); //rysuj wybuch na pozycji
      //humans killed
      humansKilled+=humansKilledAtBlast;

      aliens.splice(x,1);      
    }
  }   
}
</script>  
</body>
</html>

G

piątek, 18 września 2015

Langton's Ant w javascript i canvas


Tym razem zabrałem się za mrówkę Langtona. Prosty relatywnie pomysł pomaga początkującym programistom opanować kilka elementów, m.in. poruszanie się w przestrzeni 2D i kontrolowanie kierunku ruchu... Przy okazji pozwala zaobserwować ciekawy efekt matematyczny...

Poniżej kod jednoplikowy:

mrowka.html<!DOCTYPE html>
<html>
<head>
  <title>Langton's Ant</title>
  <style type="text/css">
    body, html { margin: 0; padding: 0; height: 100%; width: 100%; }
    #content { position: relative; height: 100%; }
    #canvas { border: 1px solid black; position: absolute; top: 50%; left: 50%; transform: translate(-50%, -50%); }
  </style>
</head>
<body>
  <div id="content">
    <canvas id="canvas" width="200" height="200"></canvas>
  </div>

<script type="text/javascript">
var canvas = document.getElementById("canvas");
var surface = canvas.getContext("2d");
surface.fillStyle = "rgba(0,0,0,1)";

var AntClass = {
  x: 0,
  y: 0,
  kierunek: 1,

  turnLeft: function() {
    this.kierunek--;
    if (this.kierunek<1) this.kierunek = 4;
    this.move(this.kierunek);
  },
  turnRight: function() {
    this.kierunek++;
    if (this.kierunek>4) this.kierunek = 1;
    this.move(this.kierunek);
  },
  move: function(dir) {
    switch(dir) {
      case 1:
        ant.y--;
        break;
      case 2:
        ant.x++;
        break;
      case 3:
        ant.y++;
        break;
      case 4:
        ant.x--;
        break;
      default:
    }
  }
}  //class end

var ant = Object.create(AntClass);
ant.x = Math.round(canvas.width/2);
ant.y = Math.round(canvas.height/2);
ant.kierunek = 1;

window.addEventListener("load", goAnt, false);

function goAnt() {
  var color = surface.getImageData(ant.x, ant.y, 1, 1);
  var red = color.data[0];

  if (red >100) {
    surface.fillStyle = "rgba(0,0,0,1)";
    surface.fillRect(ant.x, ant.y, 1,1);
    ant.turnLeft();
  } else {
    surface.fillStyle = "rgba(255,255,255,1)";
    surface.fillRect(ant.x, ant.y, 1,1);
    ant.turnRight();
  }

  //timer
  window.setTimeout(goAnt, 1);

}
</script>
</body>
</html>

----------------
G

czwartek, 3 września 2015

JS Pirates

W ramach poznawania javascriptu wycisnąłem z siebie w trzy dni prostą gierkę casualową na przeglądarkę. Kod jest na githubie. Nieco nieogarnięty, bo projekt powstawał bez wstępnego planowania. Ale działa. Jako tako… img
   
    


html

<!DOCTYPE html>
<html>
<head>
  <meta charser="utf-8" />

  <title>Pirates</title>

  <link rel="stylesheet" type="text/css" href="css/style.css" />

</head>
<body>
  <div id="gameBoard">
    <div id="content">    
      <div id="sea"></div>
      <div id="panel">
        <div class="valign">
          <div id="tradeMsg"></div>          
          <button id="sailToSea">Leave Island</button>  
        </div>
      </div>
    </div>
    <div id="gui">      
      <div id="stats" class="vmsg"></div>      
      <div id="msg" class="vmsg"></div>
    </div>
  </div>
  <script type="text/javascript" src="js/script.js"></script>
</body>
  </html>

css

body, html { margin: 0px; padding: 0px; font-size: 25px; }

button {
  min-height: 50px;
  min-width: 100px;
  border-radius: 5px;
  background-color: red;
  color: white;
  font-weight: bold;
  border: 1px solid black;
  -webkit-user-select: none; /* Chrome all / Safari all */
  -moz-user-select: none;   /* Firefox all */
  -ms-user-select: none;   /* IE 10+ */
  user-select: none; 
}

.cell {  
  width: 80px;
  height: 80px;  
  display: block;
  position: absolute;    
  
}

.text-center {  
  margin: auto;  
  text-align: center;  
}


#gameBoard {
  width: 800px;  
  margin: 10px auto;  
  border: 1px solid #000;
  position: relative;  
}

#content { 
  height: 800px;  
  position: relative;
}

#sea { 
  width: 100%;
  height: 100%;  
  background-color: #6C82BF;    
  position: absolute;
}

#panel { 
  width: 100%;
  height: 100%;  
  background-color: rgba(0,0,0,0.8);    
  position: absolute;
  text-align: center;
}

.valign {
  position: relative;
  top: 50%;
  -webkit-transform: translateY(-50%);
  -ms-transform: translateY(-50%);
  transform: translateY(-50%);
}

#tradeMsg {
  max-width: 50%;
  margin:30px auto;
  padding: 20px;
  color: white;
  border: 1px solid white;
  border-radius: 20px;

}

#tradeMsg > img, span {
  vertical-align: middle;
}

#gui {
  width: 100%;  
  position: relative;    
  background-color: #FFB440;
  text-align: center;
}

#stats {
  border-top: 1px solid black;
  width: 100%;
  background-color: rgba(0,0,0,0.1);  
  padding: 10px 0;
}

#msg {
  text-align: center;  
  width: 100%;
  background-color: rgba(232,182,102,0.1);
  padding: 10px 0;
}

.vmsg > img {
  vertical-align: middle;
}

.vmsg > span {
  vertical-align: middle;
  padding-left: 10px;
  padding-right: 50px; 
}

js

//CONSTANT
var WATER = 0;
var ISLAND = 1;
var HOME = 2;
var PIRATE = 3;
var SHIP = 4;
var MONSTER = 5;
var SKULL = 6;
var SINK = 7;

var UP = 38;
var DOWN = 40;
var RIGHT = 39;
var LEFT = 37;

//arrays
var TILESIZE = 80;
var map = [
  [0,0,0,0,0,0,0,0,0,0],
  [0,1,0,0,0,0,0,0,1,0],
  [0,0,0,0,0,0,0,0,0,0],
  [0,0,0,0,0,0,0,0,0,0],
  [0,0,0,1,0,0,0,0,0,0],
  [0,0,0,0,0,0,0,1,0,0],
  [0,1,0,0,0,0,0,0,0,0],
  [0,0,0,0,0,0,0,0,0,0],
  [0,0,0,2,0,0,0,0,1,0],
  [0,0,0,0,0,0,0,0,0,0],
];
var gameObjects = [
  [0,0,0,0,0,0,0,0,0,0],
  [0,0,0,0,0,0,0,0,0,0],
  [0,0,0,0,0,0,0,0,0,0],
  [0,0,0,0,0,0,0,0,0,0],
  [0,0,0,0,0,0,0,0,0,0],
  [0,0,0,0,0,0,0,0,0,0],
  [0,0,0,0,0,0,0,0,0,0],
  [0,0,0,0,0,0,0,0,0,0],
  [0,0,0,0,4,0,0,0,0,0],
  [0,0,0,0,0,0,0,0,0,0],
];
var ROWS = map.length;
var COLUMNS = map[0].length;

//Variables
//start ship position
var shipRow = 8;
var shipCol = 4;

var moveShip = true;
var food = 20;
var gold = 10;
var experience = 0;
var days = 0;
var gameScore = 0; 
var gameMessage = "Use the arrow keys to sail.<br/>Your goal is to fight pirates & buy food.<br/> Sale to HQ to end game.<br/>[F5] New game";


//TAGS vel ELEMENTS
var content = document.getElementById("content");
var sea = document.getElementById("sea");
var gui = document.getElementById("gui");
var stats = document.getElementById("stats");
stats.innerHTML = "<img src='images/gold.png'><span>" + gold + "</span>" 
  + "<img src='images/food.png'><span>" + food + "</span>" 
  + "<img src='images/score.png'><span>" + experience + "</span>" 
  + "<img src='images/days.png'><span>" + days + "</span>";
var msg = document.getElementById("msg");
msg.innerHTML = gameMessage;
var panel = document.getElementById("panel");
panel.style.display = "none";
var tradeMsg = document.getElementById("tradeMsg");
var sailToSeaBtn = document.getElementById("sailToSea");
//var endTheGame = document.getElementById("endTheGame");
//endTheGame.style.display = "none";

//EventHandlers
window.addEventListener("keydown", keydownHandler, false);

//FUNCTIONS

function keydownHandler(event) {
  moveShip = false;
  switch(event.keyCode) {
    case UP:      
      if(shipRow > 0) {      
        moveShip = true;
        gameObjects[shipRow][shipCol] = 0;      
        shipRow--;      
        gameObjects[shipRow][shipCol] = SHIP;
      }
      break;
    case DOWN:
      if(shipRow < ROWS - 1) {
        moveShip = true;
        gameObjects[shipRow][shipCol] = 0;
        shipRow++;
        gameObjects[shipRow][shipCol] = SHIP;
      }
      break;
    case LEFT:
      if(shipCol > 0) {
        moveShip = true;
        gameObjects[shipRow][shipCol] = 0;
        shipCol--;
        gameObjects[shipRow][shipCol] = SHIP;
      }
      break;
    case RIGHT:
      if(shipCol < COLUMNS - 1) {
        moveShip = true;
        gameObjects[shipRow][shipCol] = 0;
        shipCol++;
        gameObjects[shipRow][shipCol] = SHIP;
      }
      break;
  };
  if (moveShip) {    
    playGame();   
    renderMap();    
  }  
}


function renderMap() {
  if(sea.hasChildNodes()) {
    for (var row = 0; row < ROWS * COLUMNS; row++) {
      sea.removeChild(sea.firstChild);
    };
  }

  for (var row = 0; row < ROWS; row++) {
    for (var col = 0; col < COLUMNS; col++) {
      var cell = document.createElement("div");
      cell.setAttribute("class","cell");
      sea.appendChild(cell);

      cell.style.top = row * TILESIZE + "px";
      cell.style.left = col * TILESIZE + "px";
      
      switch(map[row][col]) {
        case WATER:
          cell.style.backgroundImage = "url('images/water.png')";
          break;
        case ISLAND:
          cell.style.backgroundImage = "url('images/island.png')";
          break;
        case HOME:
          cell.style.backgroundImage = "url('images/home.png')";
          break;        
        default:
      }

      switch (gameObjects[row][col]) {
        case SHIP:
          cell.style.backgroundImage = "url('images/ship.png')";
          break;
        case PIRATE:
          cell.style.backgroundImage = "url('images/pirate.png')";
          break;
        case MONSTER:
          cell.style.backgroundImage = "url('images/monster.png')";
          break;
        case SKULL:
          cell.style.backgroundImage = "url('images/skull.png')";
          break;
        case SINK:
          cell.style.backgroundImage = "url('images/sink.png')";
          break;
        default:
          break; 
      }
    }
  }
}


//where is the ship on the map and what TODO
function playGame() {  
  food--;
  //if (food==5) { printMessage("More food you need or you die!<br/>Visit an island."); }
  gameScore = (gold * experience)/2; 
  
  switch(map[shipRow][shipCol]) {
    case WATER:
      days++;
      generateEvents();
      break;
    case ISLAND:
      islandTrade();
      break;
    case HOME:
      gameMessage = "Welcome home, captain, after " + days + " days! Check your stats...<br/>You've got <strong>" + experience + "</strong> <img src='images/score.png'> total points.<br/>THE END";
      endGame();
      break;        
    default:
      break;
  }
  printStatus();
};


function generateEvents() {
  printMessage("Sail ahead, captain!");
  if (food <= 0) {
      console.log("koniec jedzenia");
    gameObjects[shipRow][shipCol]=SKULL;    
    gameMessage = "No more food.<br/>THE END";
    endGame();
    return;
  }
  var chance = Math.floor(Math.random()*100);
  if (chance<5) {
      console.log("rafy");
    gameObjects[shipRow][shipCol] = SINK;
    gameMessage = "BAD luck, captain. Reefs!!!<br/>THE END";
    endGame();
    return;
  };
  if (chance<30) {
      console.log("piraci");
    fightPirates();
    return;
  };
  if (chance<35) {
    console.log("35% - empty");
    return;
  };
  if (chance<50) {
    console.log("skarb");
    var treasure = Math.floor(Math.random()*20)+3;
    gameMessage = "GOOD luck, captain.<br/>"+ treasure +" <img src='images/gold.png'> treasure found!!!";    
    gold+=treasure;
    printMessage(gameMessage);
    
    return;
  };
  if (chance<75) {
    console.log("75%");
    return;
  };
  if (chance<85) {
    console.log("85%");
    return;
  };
  if (chance<95) {
    console.log("95%");
    return;
  };
  console.log("+95%");
}

function fightPirates() {
  var shipStrength = Math.ceil((food+gold)/2)+1;
  var pirateStrength = Math.ceil(Math.random()*shipStrength*2)+1;
  var goldToSteal = Math.round(pirateStrength/2)+1;
  if (pirateStrength>shipStrength) {
    var lostGold = 0;    
    if (gold>0) {
      if (goldToSteal>gold && gold >0) {
        lostGold = gold;
        gold = 0;
      } else {
        lostGold = goldToSteal;
        gold -= goldToSteal;
      }
      experience++;
      printMessage("Pirates!<br/>Carramba, we lost " + lostGold + " <img src='images/gold.png'> gold.");
    } else {
      if (Math.ceil(goldToSteal/2) > food && food > 0) {
        lostGold = food;
        food = 1;
      } else {
        lostGold = Math.ceil(goldToSteal/2);
        food -= lostGold;
      }
      experience++;
      printMessage("Pirates ahead!<br/>Carramba, we lost " + lostGold + " <img src='images/food.png'> food.");
    }
    
    
    //printStatus();
  } else {
    gold += goldToSteal; 
    experience+=2;
    printMessage("Pirates!<br/>We plunder " + goldToSteal + " <img src='images/gold.png'> gold.");
    //printStatus();
  }

};

//Enter Islands
function islandTrade() {
  var islandsFood = experience + gold;
  var foodCost = Math.ceil(Math.random() * islandsFood);
  if (gold > foodCost) {
    food+=islandsFood;
    gold-=foodCost;
    experience+=2;
    tradeMsg.innerHTML = "<span>We buy " + islandsFood + " </span><img src='images/food.png'><span> for " 
    + foodCost + " </span><img src='images/gold.png'><span>, captain!</span>";
  } else {
    experience++;
    tradeMsg.innerHTML = "Prices are high these days!<br/>No enough dinero, captain!<br/>Fight pirates we must<br/>or other days we come.";
  }
  //printStatus();  
  panel.style.display = "";
  window.removeEventListener("keydown", keydownHandler, false);
  sailToSeaBtn.addEventListener("click", returnToMap, false);
}

//Close trade panel
function returnToMap() {
  sailToSeaBtn.removeEventListener("click", returnToMap, false);
  panel.style.display = "none";
  window.addEventListener("keydown", keydownHandler, false);  
}

//Enter HQ, End Game
function endGame(msg) {
  printMessage(gameMessage);
  printStatus();
  //endTheGame.style.display = "";
  window.removeEventListener("keydown", keydownHandler, false);
}

//GUI funcions
function printMessage(gameMessage){  
  msg.innerHTML = gameMessage;  
}

function printStatus(){  
  stats.innerHTML = "<img src='images/gold.png'><span>" + gold + "</span>" 
  + "<img src='images/food.png'><span>" + food + "</span>" 
  + "<img src='images/score.png'><span>" + experience + "</span>" 
  + "<img src='images/days.png'><span>" + days + "</span>";
}


//initialize game
(renderMap)();

Grze